December 1, 2023

หางาน

สำหรับองค์กรที่มีการวางระบบการ หางาน คัดเลือกภายในที่ดี โปร่งใส และชัดเจนจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับพนักงาน ควรเข้าใจตัวตนของตัวเองให้ดี กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน โอกาสของการเรียนรู้หน้างานใหม่ๆ อันจะนำไปสู่ทักษะในการทำงานที่หลากหลายของพนักงาน สามารถปรับเปลี่ยนทิศทางของวัฒนธรรมในองค์กรให้เข้ากันกับยุคสมัยปัจจุบันมากขึ้น ด้วยการใช้เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสาร การคัดเลือกจากภายในก็มีปัญหาบางประการแผงอยู่อาทิเช่นหัวหน้างานไม่ยินยอมให้พนักงานสมัครงานแผนกอื่น สิ่งสำคัญคือการฝึกฝนการเขียนเยอะ ๆ ยิ่งในสมัยนี้มีช่องทางให้คุณสามารถเขียนมากมาย พนักงานได้รับการคัดเลือกแล้วและโอนย้ายไปยังแผนกใหม่แล้วแต่ไม่สามารถทำงานได้ หรือโปรแกรมการทำงาน...