การสร้างศักยภาพในการกรอกรายละเอียดใน เรซูเม่ ให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

การทำ เรซูเม่ เพื่อให้องค์กรเห็นความสำคัญของใบสมัคร คนทำงานให้ประสบความสำเร็จโดยอาศัยการใฝ่หาความรู้ในการเพิ่มความชำนาญ ให้งานนั้นๆ เชี่ยวชาญ และการพัฒนาทักษะใหม่ๆ ให้ตนเองเสมอ ดังนั้นเคล็ดลับที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น จะต้องมีการกำหนดเป้าหมายในการทำงานของตน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนการทำงานของตนเองอยู่เสมอ การทำงานให้ประสบความสำเร็จบางครั้งไม่ใช่การทำงานแค่เพียงลำพัง การกำหนดเคล็ดลับในความสำเร็จของการทำงานร่วมกับผู้อื่น การทำงานให้ประสบความสำเร็จนั้นต้องคำนึงถึงการทำงานกับคนส่วนรวม เพื่อให้งานนั้นบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นถือเป็นสิ่งสำคัญ ที่คุณจะได้แบ่งปันความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ต่างๆ

ข้อมูลที่สำคัญใน เรซูเม่ ที่ควรมี

เพื่อให้การทำงานนั้นออกมาดี บางครั้งคนที่ทำงานควรมีความตั้งใจในการทำงานในส่วนของตัวเอง การทำงานเต็มความสามารถย่อมผลักดันให้เกิดผลงาน เลือนขั้น เลือนตำแหน่ง การทำงานควรให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อย่างน้อยควรช่วยงาน หรือแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำไปพัฒนาการทำงานให้ก้าวหน้าขึ้น จะเห็นว่าในปัจจุบันนี้องค์กรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกพนักงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้งานนั้นๆ ออกมาดี การมีพนักงานที่มีความรู้ความชำนาญ ถือว่าเป็นโชคที่องค์กรไม่ต้องเหนื่อยกับการสอนงานมากนัก การส่งพนักงานไปฝึกอบรม หรือเรียนรู้สิ่งต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อนำความรู้เหล่านั้นมาต่อยอดในการพัฒนาทางด้านอาชีพต่อไป จากประสบการณ์ในการทำงานย่อมมีปัจจัยหลักที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ ตัวแปรหลักที่สำคัญที่จะช่วยในการพัฒนาองค์กร คือการแข่งขันการทำงานเพื่อพัฒนาตนเองให้มีโอกาสชนะคู่แข่งได้ ความสามารถในการแข่นขันในการทำงานให้กับองค์กร ย่อมมีความได้เปรียบในการแข่งขัน ทุกองค์กรเริ่มให้ความใส่ใจในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานตนเอง

การคัดเลือกคนสมัครงานเข้ามาสู่การทำงานขององค์กร ประเด็นสำคัญคือความสามารถที่มีความเหมาะสมกับการทำงาน ตรงกับความรู้ความสามารถที่องค์กรต้องการ ทำให้บริษัทต่างๆ สามารถใช้กลยุทธ์และเครื่องมือต่างๆ ในการเข้ามาช่วยบริหารการทำงาน พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ความสามารถที่มี มาช่วยพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การที่องค์กรสามารถคัดเลือกพนักงานที่สามารถทำงานร่วมกับองค์กรได้ ถือว่าประสบความสำเร็จ สิ่งสำคัญคือการดูแลและเอาใจใส่พนักงานในองค์กร พร้อมทั้งคอยสนับสนุนพนักงานที่มีความทุ่มเทในการทำงานให้บริษัทอย่างเต็มที่ การรักษาพนักงานที่มีคุณภาพ จะทำให้องค์กรมีการพัฒนาต่อเนื่องในระยะยาว การรักษาคนที่ทำงานเก่ง และมีพรสวรรค์ในสายอาชีพนั้นๆ เป็นสิ่งจำเป็นต่อองค์กรอย่างยิ่ง นอกจากเคล็ดลับที่สำคัญที่จะช่วยรักษาความสำเร็จขององค์กรแล้ว ทำให้องค์กรตลอดจนฝ่าย HR ไม่ต้องคอยหาพนักงานใหม่ตลอดเวลา ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีความรู้ความสามารถในงานนั้นๆ จริงหรือไม่ คนที่มีพรสวรรค์จะช่วยให้การทำงานร่วมกับคนในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การดึงดูดใจคนทำงานเก่งและมีพรสวรรค์กับคนในองค์กร การกำหนดเป้าหมายให้มีความชัดเจน ถือเป็นการกำหนดทิศทางและความชัดเจนของคนในองค์กร

 

ตามนโยบายที่มีความชัดเจน พร้อมการปฏิบัติงานด้วยความราบรื่นและรวดเร็ว นั่นก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรพัฒนาและก้าวไกลอย่างไม่สิ้นสุด ปัจจุบันสิ่งสำคัญคือการพัฒนาองค์กร ให้มีการแสดงศักยภาพได้มากที่สุด พร้อมทั้งการรักษาทรัพยากร หรือพนักงานนั้นเอง การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในระบบการทำงาน รวมถึงปัจจัยที่มีความสำคัญในการทำงานในยุคปัจจุบัน การพัฒนาการทำงานอย่างไม่สิ้นสุด เพื่อให้ได้ผลงานที่ประสบความสำเร็จ

การเขียน เรซูเม่ อย่างไรไม่ให้ HR คัดออก

แบ่งปันความรู้ในการเขียน เรซูเม่ จากผู้มีประสบการณ์ ถ้าให้พูดถึงเรซูเม่ (Resume) คงเปรียบเสมือนเอกสารที่สรุปประวัติส่วนตัวทั้งหมดของผู้สมัคร ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา หรือประวัติการทำงาน ดังนั้นการเขียนเรซูเม่เพื่อใช้ในการสมัครงานนั้นควรเน้นรายละเอียดให้มีความชัดเจน สั้น กระชับ และครบถ้วน นอกจากประวัติต่างๆ แล้วสิ่งที่ควรเขียนรายละเอียดเพิ่มเติมลงไปคงหนีไม่พ้นจุดมุ่งหมายในการวางแผนการทำงานอย่างไร ความรู้ความสามารถที่มี สามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง ต่อตำแหน่งงานที่สมัครในองค์กรนั้นๆ การเขียนข้อมูลที่สั้นและกระชับแต่ได้รายละเอียดทั้งหมดครบถ้วนนั้น จะทำให้ฝ่าย HR สามารถทำความรู้จักกับผู้สมัครงานได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาสั้นๆ เพื่อให้เค้าพิจารณาคุณสมบัติของเราว่ามีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ว่างนั้นๆ หรือไม่ หรือมีความสามารถใกล้เคียงที่สามารถทำมาใช้ร่วมกันได้ ฝ่าย HR ก็จะเรียกผู้สมัครนั้นมาสัมภาษณ์งาน เพราะเจาะลึกในรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เพิ่มอีกครั้งหนึ่ง

7 คำแนะนำ รูปแบบการเขียน เรซูเม่ ให้น่าสนใจ

  1. เขียนให้จบได้ภายใน 1 หน้ากระดาษเท่านั้น การรวบรวมเอกสารและข้อมูลผู้สมัครงานพร้อมประวัติโดยย่อ ที่จะใช้แนะนำตัวให้กับผู้ว่าจ้าง นี่เปรียบเสมือนเครื่องมือทางการตลาดที่ใช้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ว่าเรามีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งนั้นหรือไม่ การเสริมทักษะและความสามารถในการปรับตัวในการทำงานด้านต่างๆ

 

  1. การกรอกข้อมูลให้ครบ พร้อมทักษะการนำเสนองาน พร้อมการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการนำทักษะที่มีอยู่ไปใช้งานให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการเขียนเรซูเม่เพื่อนำเสนอทักษะมาปรับใช้ในการทำงาน การเขียนข้อมูลควรมีความสำคัญและเป็นประโยชน์จริงๆ ต่อเอกสารการสมัครงาน การเลือกใช้คำที่เขียนลงไปใด้น่าสนใจ จะช่วยให้ดูน่าอ่าน และสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลผู้สมัครได้อย่างรวมเร็ว

 

  1. ไม่เว้นพื้นที่ว่างเด็ดขาด ดังนั้นหัวใจหลักในการเขียนเรซูเม่นั้น จะต้องให้เรซูเม่ของเรามีความชัดเจน HR อ่านแล้วสามารถเห็นภาพรวมของเราได้ทั้งหมดนั่นเอง ปัจจุบันนี้คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการหางานหรือสมัครงานนั้นมีความยากมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะมาก เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ทำให้คนตกงานกันมากขึ้น

 

  1. ต้องแสดงความเป็นมืออาชีพ ดังนั้นทำให้มีการแข่งขันทางด้านการหางานกันอย่างดุเดือดมาก และมีโอกาสในการหางานที่ยากกว่าเดิม ดังนั้นการสมัครงานแต่ละครั้ง หรือการส่งรายละเอียดการสมัครงานแต่ละครั้ง คุณจะต้องดูคุณสมบัติและรายละเอียดการทำงานของแต่ละตำแหน่งที่คุณส่งใบสมัครไปด้วย ทุกตำแหน่งจะมีการระบุความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่องค์กรต้องการ

 

  1. รูปถ่ายควรเป็นแบบทางการ ซึ่งถ้าคุณดูแล้วไม่ตรงกับความสามารถของตัวเอง ก็ไม่ควรที่จะส่งไป วิธีการทำเรซูเม่อย่างไรให้ตรงใจผู้คัดเลือก การทำเรซูเม่ที่มีประสิทธิภาพก็เปรียบเสมือนใบเบิกทางก้าวเข้าสู่การสัมภาษณ์งานที่มีคุณภาพ เรซูเม่ที่ดีส่วนใหญ่ก็จะสร้างโอกาสให้องค์กรต่างๆ เรียกคุณเข้ามาสัมภาษณ์งาน แต่ถ้าใครที่เขียนเรซูเม่เกินจริงหรือไม่เป็นความจริงก็สามารถดับฝันของคุณได้เช่นกัน

 

  1. ใส่รายละเอียดข้อมูลส่วนตัวชัดเจน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นๆ ด้วย การจัดรูปแบบหรือการเรียงลำดับข้อมูลในเรซูเม่ก็มีความสำคัญเหมือนกัน เพราะมันจะทำให้การอ่านข้อมูลของคุณสะดวกขึ้น และสามารถบ่งบอกได้ถึงความรอบคอบได้อีกด้วย

 

  1. ห้ามลืมระบุข้อมูลการติดต่อ การสร้างความประทับใจแรกในการเขียนเรซูเม่เพื่อให้รายละเอียดนั้นสามารถดึงดูดสายตาผู้อ่านได้ บางครั้งการเขียนเรซูเม่ยาวเหยียดที่ไม่มีเนื้อหาสำคัญ ก็จะทำให้เรซูเม่นั้นขาดความน่าเชื่อถือลงไป ดังนั้นต้องทำความเข้าใจด้วยว่าส่วนใหญ่ HR เค้าไม่ได้อ่านรายละเอียดของผู้สมัครงานละเอียดทุกบรรทัดหรอก เค้าอ่านคร่าวๆ ว่าคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งงานที่สมัครหรือไม่ การจัดทำเอกสารการสมัครงาน คุณต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารเสียก่อน ผู้ที่จะสมัครงานควรอ่านรายละเอียดข้อมูลที่ระบุไว้ด้านในให้ชัดเจนและพิจารณาให้ครบถ้วนว่ามีความเหมาะสมกับเรามากน้อยเพียงใด

 

โดยควรมีการเน้นถึงความสามารถ และประสบการณ์ที่ผ่านมาว่าประสบการสำเร็จอะไรมาบ้าง การกรอกข้อมูลที่ครบถ้วนไม่ใช่กฏเกณฑ์สำคัญตายตัว แต่มันเปรียบเสมือนการมองภาพรวมของคุณที่ต้องการที่จะสื่อออกไปให้คนในองค์กรทราบ